Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 31.10 2018

1. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
2. Riigihanke „Tapa Muusika- ja Kunstikooli ehitusprojekti korrigeerimine" 
(viitenumber 201765) tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
3. Lasteaed Vikerkaar õueala projekteerimise eduka pakkumuse kinnitamine - Ene Orgusaar
4. Arvamuse andmine AS-i Eesti Keskkonnateenused muudetava jäätmeloa nr L.JÄ/329401 eelnõule, jäätmeloa muutmise korralduse eelnõule ning keskkonnamõju eelhinnangu kohta – Mailis Alling
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine jalg- ja jalgrattatee ning tänavavalgustuse ehitamiseks ja kasutamiseks – Jaanus Annus
6. Tapa Vallavalitsuse 26.09.2013 korralduse nr 634 „Vaba põllumajandusmaa erastamine Erik Allese'le" muutmine – Gerli Sveta Pajupuu
7. Katastriüksuse jagamine (2) - Gerli Sveta Pajupuu
8. Maa riigi omandisse jätmine - Gerli Sveta Pajupuu
9. VOE "Tapa valla ja Kadrina valla vaheliste piiride muutmine" - Gerli Sveta Pajupuu
10. VME "Kohanimede määramise kord" – Gerli Sveta Pajupuu
11. VME "Maaõiguse valdkonnas kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" – Gerli Sveta Pajupuu
12. Tapa Hooldekodu ja Sääse Hooldekodu kohatasu kinnitamine – Mati Kanarik, Maarika Mändla
13. Tapa valla Spordikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine – Aune Suve-Kütt
14. Tapa valla Spordikooli treeningrühmade suuruse kinnitamine – Aune Suve-Kütt
15. VVME "Tapa valla Spordikooli õppurite vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord" – Aune Suve-Kütt
16. Info