Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 13.03.2019

 

 1. Projekteerimistingimuste väljastamine (EN nr 90, 91) -   Mati Tamm   
 2. Ehitusloa väljastamine (EN nr 92, 96) - Mati Tamm   
 3. Kasutusloa väljastamine (EN nr 93- 95) - Mati Tamm   
 4. Riigihanke „Karja tänava rekonstrueerimine II etapp" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine  (EN 100) -   Ene Orgusaar   
 5. Riigihanke „Automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine (EN 101) - Ene Orgusaar   
 6. Riigihanke „Tehniline valveteenus" alustamine ja alusdokumentide kinnitamine (EN 102) Ene Orgusaar   
 7. Katastriüksuse jagamine (EN 104, 105, 106) - Gerli Sveta Pajupuu   
 8. Tapa vallas Lehtse alevikus Keskuse tänav L3 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine (EN 107)   Gerli Sveta Pajupuu   
 9. VOE "OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaselts" ühendamise algatamine – Andrus Freienthal
 10. Tapa valla sihtstipendiumi maksmine (EN 99) -  Anne Roos   
 11. Tapa valla sihtstipendiumi maksmisest keeldumine (EN 103) – Anne Roos
 12. Jäneda Kooli arengukava kinnitamine (EN  97) – Anne Roos
 13. VVME "Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord", 2. arutelu – Anne Roos
 14. Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis osalemine ja toetavate eluruumide arvu kinnitamine (EN 111) -   Maarika Mändla   
 15. VOE „Tapa Vallavolikogu 28.06.2012 otsuse nr 141 kehtetuks tunnistamine" (EL 109)– Ene Augasmägi 
 16. VME "Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määruse 21 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" muutmine" (EN 112) – Ene Augasmägi
 17. VVME "Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord"  (EN 89) - Ene Augasmägi   
 18. Komisjoni moodustamine – Riho Tell