Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 20.03.2019

 

 1. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine Tapa valla eelarvest (EN 126) – Ly Nelson
 2. Tamsalu Lasteaed Krõll hoolekogu koosseisu muutmine (EN 98) – Anne Roos
 3. Tapa valla huvihariduskooli õppetasust vabastamine (EN 120) – Aune Suve-Kütt
 4. Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulude hüvitamine - (EN 121) – Aune Suve-Kütt
 5. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamine Tapa valla 2019. aasta eelarvest (EN 122) – Aune Suve-Kütt
 6. Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava perioodiks 01.01.2019-31.12.2019 täpsustamine (EN 123) – Aune Suve-Kütt
 7. Vallavara kasutusse andmine, enampakkumise komisjoni moodustamine ja enampakkumise toimumise aja määramine (EN 108) – Marko Teiva
 8. Kasutusloa väljastamine (EN 116) – Mati Tamm
 9. Projekteerimistingimuste väljastamine Alupere külas Loigu kinnistul asuva elamu ja kõrvalhoone ümberehitamise projekti koostamiseks (EN 119) – Mati Tamm
 10. Projekteerimistingimuste väljastamine Jäneda 110/10 kV alajaama keskpingevõrkude sidumise projekti koostamiseks (EN 128) – Mati Tamm
 11. Kooskõlastada puurkaevu rajamise asukoht Kuie tee 2 kinnistul Vajangu külas (EN 124) – Mailis Alling
 12. Porkuni maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine – Mailis Alling
 13. Ehitistele teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (EN 125) – Gerli Pajupuu
 14. Tapa Vallavalitsuse 21.04.2016 korralduse nr 247 „Tapa vallas Lehtse alevikus Rägavere tee 19a kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine" muutmine (EN 127) – Gerli Pajupuu
 15. VOE "OÜ TAPA VESI ja Tamsalu Vesi Aktsiaselts" ühendamise algatamine (EN 113)  – Andrus Freienthal
 16. Volikogu majandus- ja ettevõtluskomisjoni ettepanekud Tapa Vallavolikogu määruse eelnõule „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019 – 2022 kinnitamine" - Andrus Freienthal
 17. Volikogu majandus- ja ettevõtluskomisjoni ettepanekud Tapa Vallavolikogu määruse eelnõule „Tapa valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" - Andrus Freienthal
 18. Sääse hooldekodu kohamaksumuse kehtestamine (EN 117) – Ene Augasmägi
 19. VME "Perearstide toetamise kord" (EN 118) – Ene Augasmägi