Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 23.09.2020

  1. EN 578 Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse puudujääva osa eest tasumine – Kriste Tiisler
  2. EN 575 Isikliku transpordivahendi sõidukulude hüvitamine koolisõiduks kodust kooli ja koolist koju – Anne Roos
  3. EN 573 Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
  4. EN 574 Kasutusloa väljastamine – Mati Tamm
  5. EN 576 Taksoveoloa väljastamine – Jaanus Annus
  6. NE 577 Liikluskorralduse muutmine Tapa linnas Taara tänava (koormuspiirang 8t)
  7. EN 572 Vallavara võõrandamine ja enampakkumiseks nõusoleku andmine – Margit Halop
  8. Muudatusettepanekud volikogu määruse eelnõule „Tapa valla tunnustamise kord" – Indrek Jurtšenko
  9. EN 579 Huvitegevustoetuse eraldamine Spordiklubile Vargamäe- Aune Suve-Kütt