Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 27.02.2019

1.            Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Maarika Mändla

2.            Vallavara võõrandamine - Mati Kanarik   

3.            Ehitusloa väljastamine - Mati Tamm   

4.            Projekteerimistingimuste väljastamine - Mati Tamm   

5.            1. Mai pst ja Tapa linna keskväljaku parkla ajutine sulgemine - Jaanus Annus   

6.            Ehitistele teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine - Gerli Pajupuu   

7.            Viirma tee L4 kinnisasja omandamine – Gerli Pajupuu

8.            Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine - Gerli Pajupuu   

9.            Riigihanke „Väikeveoki ostmine" (viitenumber 205076) tulemuste kinnitamine - Ene Orgusaar   

10.          Korteriomandi Ülesõidu tn 6-41 Tapa linn kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine – Ene Orgusaar

11.          VOE "Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (haljasalade hooldus)"  - Ene Orgusaar   

12.          VOE "Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (teeäärte ja rohumaade niitmine)" - Ene Orgusaar   

13.          VOE „Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine (Tapa valla jäätmete kogumispunkti teenuse tellimine)" - Ene Orgusaar   

14.          Tapa Vallavalitsuse 11.08.2016 korralduse nr 672 „Hajaasustuse programmist toetuse taotluste 2016.a. taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine" muutmine - Marko Teiva   

15.          Hajaasustuse programmi projekti „Uustalu puurkaev" aruande heaks kiitmine - Marko Teiva   

16.          Hajaasustuse programmi projekti „Jõekalda, katastriüksus 78701:004:0007, puurkaevu projekteerimine ja rajamine" aruande heaks kiitmineMarko Teiva   

17.          2019. a kaasava eelarve ettepanekute hindamiskomisjoni ja rahvahääletuse hääletamiskomisjoni moodustamine ja hääletuskohtade kinnitamine - Marko Teiva   

18.          Raha eraldamine tegevustoetuseks 2019. aasta eelarvest (3) - Indrek Jurtšenko   

19.          Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko

20.          Raha eraldamine tervishoiu kuludeks Tapa valla 2019. a eelarvest - Ene Augasmägi   

21.          Raha eraldamine MTÜ-le Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda Tapa valla 2019. a eelarvest - Ene Augasmägi   

22.          Tegevustoetuse eraldamine noorsootööühingutele Tapa valla 2019. aasta eelarvest - Aune Suve-Kütt   

23.          Huvihariduse kohatasu maksmises osalemine – Aune Suve-Kütt

24.          Tapa valla sihtstipendiumi maksmine – Anne Roos

25.          Tapa valla sihtstipendiumi maksmisest keeldumine (2) – Anne Roos

26.          VVME "Tapa valla haridusasutuste hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord

-              „Anne Roos

27.          VOE "Arvamuse andmine Lasila III kruusakarjääri korrastamistingimuste väljastamise korralduse eelnõule ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule" – Mailis Alling

28.          Tapa Vesi OÜ ja Tamsalu Vesi AS ühinemise analüüs – Andrus Freienthal

29.          Vallavanema puhkus- Riho Tell