EL struktuuri- ja investeerimisfondide projektid

Projekt "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Tapa valla munitsipaalkoolides"

Projekti „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Tapa valla munitsipaalkoolides" taotlus Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisondidest rahastamiseks. Projekti tulemusena on kaasajastatud Tapa valla koolides HEV õpilastele mõeldud õppeklassid ja tugispetsialistide tööruumid Jäneda Koolis, Lehtse Koolis, Tamsalu Gümnaasiumis, Tapa Gümnaasiumis ja Tapa Keelekümbluskoolis (endises Tapa Vene Põhikoolis).
 
Projekti kogumaksumuseks on arvestatud 83 481,50 eur sh riiklik toetus 70 959,00 eur ja Tapa valla omaosalus 12 522,50 eur.
Projekt viidi ellu perioodil 01.08.2020 kuni 01.09.2021
 
Projekti eesmärgiks oli suurendada Tapa valla koolide valmisolekut rakendamaks kaasava hariduse põhimõtteid, et toetada erivajadustega õpilaste õppimist elukohajärgses koolis. Selleks kaasajastati valla koolide erivajadustega õpilastele mõeldud õppeklassid, koolide avalikud ruumid ning tugispetsialistide tööruumid.

Loodi ka lisaruumid, mis pakuvad täiendavaid võimalusi individuaalõppe- ja rühmatundide läbiviimiseks ning mitmekülgseid võimalusi eripedagoogiliseks- ja sotsiaalpedagoogiliseks nõustamiseks, tunnirahu tagamiseks, aja maha võtmiseks ning ruumid loovad turvalisema keskkonna nii lapsele kui ka lapsevanemale ja õpetajale. Klassiruumid väikeklassi käitumis- ja tundeeluhäirega õpilastele ja lihtsustatud õppel olevatele õpilastele said uue kaasaegses sisustuse. Puhketoolid ja mängulauad pakuvad mitmekülgseid võimalusi vahetundide ja pikapäevaruhma tundide läbiviimiseks ja vaba aja sisustamiseks.