27.11.18

 

Eraomanike õigusi ja kohustusi oma valdusesse kuuluva kinnistu hooldamisel reguleerib Tapa Vallavolikogu 30.05.2018.a määrus nr 24  Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine
 
 
Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
 
 1) hoidma korras oma kinnistu territooriumi ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Tekkinud risustus või reostus tuleb koheselt likvideerida ning käidelda vastavalt Tapa valla jäätmehoolduseeskirjale;
 2) teostama heakorratöid kinnistul ja puhastusalal. Maaomanikud ja teede valdajad on kohustatud hoidma korras teeääred ja teeäärsed kraavid ning truubid vastavalt ehitusseadustiku nõuetele;
 3) korraldama elamumaal, ärimaal, sotsiaalmaal alaliigiga üldkasutatav maa, sotsiaalmaal alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa, tootmismaal, riigikaitsemaal ja kaitsealusel maal (v.a. looduskaitse all olevad maad) rohu niitmise selliselt, et rohu kõrgus ei ületa 15 cm;
 4) niitma maatulundusmaa ja sihtotstarbeta maa kinnistutel rohtu vähemalt üks kord aastas peale jaanipäeva, kuid hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks, et vältida kulu tekkimist ja hoida ära tuleohtu;
 5) kärpima õigeaegselt puude ja põõsaste oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke või takistavad liiklemist. Puude võrad peavad olema jalgtee kohalt 2,5m kõrguselt ja sõidutee kohal 4,5m kõrguselt piiratud;
 6) hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
 7) tagama vastavalt tänava hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu hoone tänavapoolsel seinal või kinnistu piirdel, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt;
 8) tagama, et kinnistul puuduks selle üldist välisilmet rikkuvad hooned, esemed jms;
 9) koristama kinnistult selle üldist välisilmet rikkuvad kuivanud puud, oksad, prügihunnikud jms;
 10) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva kinnistu heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja kinnistule;
 11) eemaldama talveperioodil ehitiste katustelt lume ja jääpurikad, kui need võivad ohustada jalakäijaid või sõidukeid.
 12) Tahket kütust, ehitusmaterjali jms tohib hoida ainult kinnistu piires, teepoolses küljes tagapool ehitusjoont korralikult ladustatult. Kui kinnistu ei võimalda ehitusmaterjalide, tahke kütuse jms mahalaadimist, võib selleks kasutada üldkasutatavat territooriumi lühiajaliselt nii, et ei oleks takistatud liiklus ega segataks kaasinimesi.
 Kinnistu reostamisel ja risustamisel, samuti ehitise kahjustamisel on reostaja, risustaja või kahjustaja kohustatud selle viivitamatult puhastama või korda tegema. Kui reostajat, risustajat või kahjustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab selle ala või ehitise korrastama selle omanik või temaga võrdsustatud isik mõistliku aja jooksul. Keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb koheselt teavitada Tapa Vallavalitsust ja Päästeametit.
 
Tapa Vallavalitsus korraldab avalike haljasalade ja lastemänguväljakute hooldust ning tänavaprügikastide tühjendust.
 
RAIELUBA
 
Valla tiheasustusega aladel (tiheasustusalade kaardid lisa 1) puude raiumise korra nõuded on kehtestatud sama määruse 3. peatükis. 
Raieloa andmise kord sätestab Tapa valla haldusterritooriumil mittemetsamaal kasvavate puude raieks loa andmise tingimused ja korra. 
Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud), tohib raiuda kohaliku omavalitsuse poolt antava raieloa alusel. Kinnistu omanik esitab selleks vallavalitsusele raieloa taotluse, kus näitab ära maha võetava puu asukoha, liigi ja puu mahavõtmise põhjuse.
Raieluba ei ole vaja taotleda põõsastele ja viljapuudele ning alla 12 sentimeetrise rinnasdiameetriga puudele. Raieluba ei ole vaja taotleda ka tuuleheite või tormimurru korral maha kukkunud ja/või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule.
 
Lisa 1 Tiheasustusega alade kaardid
Lisa 2 Raieloa taotlus; RTF-vormingus