18.08.15
Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt Ehitusseadustikus sätestatule.
 
 
Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude kohta.
 
1. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega, selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus. Kohaliku omavalitsuse üksus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohaliku omavalitsuse üksus kooskõlastab rajatava puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise taotluse saamisest arvates.
 
2. Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu ehitusprojekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Teavet hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt .
 
3. Puurkaevu või -augu rajamiseks ehitusseadustiku kohase ehitusloa taotlemine kohaliku omavalitsuse üksusest. Ehitusloa saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse üksusele esitada:
3.1 ehitusloa taotlus;
3.2. puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastus;
3.3. veehaarde sanitaarkaitseala või toiteala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutav;
3.4. puurkaevu või -augu ehitusprojekt.
 
Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu ehitusloa taotluse Keskkonnaametiga. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu ehitusloa taotlust ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa väljastamisest.
 
4. Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut. Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.
 
5. Puurkaevu või -augu kasutusteatise saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
5.2. keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;
5.3. omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
5.4. puurkaevu või -augu hooldusjuhend.
 
6. Puurkaevu või –augu kasutusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
6.2. keskkonnaregistri väljavõte või viide keskkonnaregistris olevatele puurkaevu või -augu andmetele;
6.3. omanikujärelevalve tegija nimi, registri- või isikukood ja kontaktandmed;
6.4. puurkaevu või -augu hooldusjuhend;
6.4. andmed riigilõivu tasumise kohta;
6.5. Terviseameti kooskõlastus juhul, kui rajati ühisveevärgi puurkaev.