28.06.21

Tapa Vallavalitsus võttis vastu 24.03.2021 korraldusega nr 157 Paide mnt 14 ja Spordi tn 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Tapa Vallavalitsus annab teada, et Tapa linnas asuvate Paide mnt 14 ja Spordi tn 8  maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 12.juulil 2021.a  kell 16.00 aadressil Spordi tn 8 (Tapa linna staadion).

Avalikul väljapanekul esitati 1 ettepanek, millele vastati kirjalikult.

Tapa linnas asuvate Paide mnt 14 ja Spordi tn 8 maaüksuste  ja lähiala detailplaneering on algatatud Tapa Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldusega nr 353.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Paide mnt 14 maaüksusele (katastritunnus 79201:001:0207, sihtotstarve üldkasutatav maa 100 %, pindala 25268 m2) ja Spordi tn 8 maaüksusele (katastritunnus 79001:001:0338, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 31112 m2)  ujulaga spordikompleksi rajamine.

________________________________________________________________

Tapa Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldusega nr 353 algatati Tapa vallas Tapa linnas Paide mnt 14 ja Spordi tn 8 kinnistute ja lähiala detailplaneering.

 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Tapa vallas Tapa linnas Paide mnt 14 ja Spordi tn 8 kinnistutele ehitusõigus ujulaga spordikompleksi rajamiseks.
 
Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, hoonestusala, liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastus, kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, servituutide seadmise vajadus ning seatakse keskkonnatingimused.
 
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja heaolu.
 
Planeeritava ala suurus on umbes 78367 m².
 
 
 
 
Toimetaja: ALINA RODITŠENKO