Tee, tänava ajutise sulgemise taotlus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Tapa valla territooriumil avalikult kasutatava tee, tänava, väljaku või parkla ning avalikuks kasutamiseks määratud eratee täielik või osaline ajutine sulgemine seoses avaliku ürituse korraldamise, ehitus-, avarii-, remonttöö või muu tegevusega.

Teenuse maksumus

Vastavalt teede ja tänavate liigituse alusel

Menetlusaeg

Sulgemisloa väljastamise otsustab korraldusega vallavalitsus, kui Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 25 „Tapa valla teede ja tänavate sulgemise maks" lisas sätestatud esimesse teegruppi kuuluv sõidutee suletakse osaliselt või täielikult. Muudel juhtudel otsustab sulgemisloa väljastamise ja väljastab sulgemisloa haldusosakonna teenistuja.

Sulgemisluba väljastatakse nõuetele vastava avalduse ja lisatud dokumentide esitamisest viie tööpäeva jooksul, kuid hiljemalt sulgemisele eelnevaks tööpäevaks. Sulgemisloale lisatakse maksuteade.

Taotluse rahuldamata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult vähemalt kolm päeva enne kavandatavat sulgemist.

Vastutaja
Jaanus Annus
teede- ja liiklusspetsialist
322 9674, 551 0112, jaanus.annus@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Sulgeja esitab territooriumi sulgemiseks Tapa Vallavalitsusele sulgemisloa taotluse vähemalt kaks nädalat enne territooriumi kavandatavat sulgemist.

Sulgemisloa taotlusele lisatakse:

 1) suletava territooriumi asendiskeem;

 2) ehitus- ja remonttööde teostamisel koopia ehitusloast;

 3) liikluskorralduse skeem ja andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku kohta, kui sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses.

Kui territooriumi sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses, peab sulgeja teavitama muudatustest kirjalikult suletavat territooriumi juurdepääsuna kasutavate kinnistute omanikke/valdajaid ning sulgemisloal märgitud isikuid (nt päästeamet, politsei- ja piirivalveamet jms).

Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud tänava sulgemisest peab sulgeja koheselt teavitama vallavalitsust ning liikluse ümberkorraldamisel Päästeametit, Politsei- ja piirivalveametit ning ühistransporditeenust osutavaid ettevõtteid.

Õigusaktid

Tapa Vallavalitsuse 18.07.2018 määrus nr 10
"Teede ja tänavate sulgemise kord" 

Tapa Vallavolikogu  30.05.2018 määrus nr 25
"Tapa valla teede ja tänavate sulgemise maks"

Taotluse vormid

Sulgemisloa taotlus (rtf)