Sünnitoetus

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Sünnitoetust on õigus saada ühel lapsevanemal või lapse eestkostjal, kelle elukohana on enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Tapa valda ning vastsündinu lapse elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel esmakandena kantud Tapa vald.

Toetuse suurus

400 eurot ühe lapse kohta ning toetus makstakse välja ühes osas

Menetlusaeg

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest.

Vastutaja

Tapal (Roheline 19)
Kriste Tiisler
sotsiaalhoolekandespetsialist
325 8691, 5344 3779
kriste.tiisler@tapa.ee 

 

Tamsalu halduskeskus

Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8442, 5342 9921
pille.eevardi@tapa.ee

Raamatupidamine
Marje Arraste - pearaamatupidaja
322 9678marje.arraste@tapa.ee

Toetuse taotlemine

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku taotluse Tapa Vallavalitsusele.

Ametnik kontrollib toetuse saamise õigsust ning toetus kantakse taotluse esitanud taotleja või taotleja poolt määratud teise isiku arvelduskontole.

Vajalikud dokumendid:

  • Taotlus;
  • Esmasel pöördumisel isikut tõendav dokument.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavolikogu 16.12.2019 määrus nr 76 „Sotsiaaltoetuste määrad„   

Taotluse vormid

Sünnitoetuse taotluse vorm