Välireklaami paigaldusloa taotlus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Välireklaam on avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam, mille paigaldamise õiguslikuks aluseks on vallavalitsuse poolt väljastatav välireklaami paigaldusluba.

Paigaldusluba antakse tähtajaga kuni 3 aastat.

Teenuse maksumus

tasuta

Menetlusaeg

Paigaldusloa taotluse vaatab 10 tööpäeva jooksul arvates vastavasisulise taotluse esitamisest läbi vallavalitsuse haldusosakonna vastav teenistuja, kes kontrollib esitatud dokumentide vastavust nõuetele. Välireklaami paigaldusluba väljastatakse 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest vallavalitsuse korraldusega.

Vastutaja
 
 

Teenuse taotlemine

Välireklaami paigaldamiseks esitab reklaami paigaldaja Tapa Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Taotlusele lisatakse:

  1. Kinnisasja, ehitise või kaitseala omaniku kirjalik nõusolek, kui reklaamikandja paigaldatakse võõrale kinnisasjale või ehitisele;
  2. Välireklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  3. Asendiplaan, millel on näidatud reklaami asukoht ja vajadusel selle ühendamine tehnovõrkudega;
  4. Tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  5. Maanteeameti kirjalik kooskõlastus liiklusvälise teabevahendi paigaldamise kohta riigiteele või riigitee kaitsevööndisse.

Õigusaktid

Reklaamiseadus

Tapa Vallavolikogu  29.08.2018 määrus nr 34
„Välireklaami paigaldamise eeskiri"

Taotluse vormid

Välireklaami paigaldusloa taotlus (RTF)