28. jaanuaril 2019 Tapa Vallavolikogu poolt vastuvõetud korraga toetakse Tapa valla laste ja noorte huvihariduses ning huvitegevuses osalemist.
Toetuse liikisid on kaks:
1) Huvihariduses ja huvitegevuses osalemisel tehtud sõidukulu osaline hüvitamine.
Sõidukulu osalist hüvitamist on õigus taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elaval ja Tapa vallas huvikoolis käiva või huvitegevuses osaleva alaealise õpilase seaduslikul esindajal või täisealisel õpilasel, kui õpilase huvihariduse või huvitegevuse toimumise koht asub vähemalt 3 km kaugusel õpilase elukohast ja huviharidust või huvitegevuses osalemist on tõendanud huvikool, ringijuht või treener. 
Sõidukulu saab taotluse alusel taotleda 3 korda õppeaasta jooksul esitades taotluse vastavalt: 15. detsembriks (septembri, oktoobri ja novembri kulude hüvitamiseks; 15. märtsiks (detsembri, jaanuari ja veebruari kulude hüvitamiseks; 15. juuniks (märtsi, aprilli ja mai kulude hüvitamiseks). Kuna kord rakendub alates 1. veebruarist 2019, võtab vallavalitsus vastu esimesed taotlused 15. märtsiks veebruari kuu eest. 
Toetuse tingimustega saab tutvuda ja taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehelt või vallamajas.
2) Teiste koolipidajate huvikooli kohatasude katmises osalemine.
Huvikooli kohatasu katmises osalemist saab taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elav õpilane, kelle igapäevane elukoht on samuti Tapa vallas. Erandiks on Tapa valla eestkostel olevad õpilased, kelle huvikooli tegevuskulude katmises osaletakse sõltumata reaalsest elukohast. Lisa tingimuseks on, et antud huvihariduse eriala ei ole võimalik omandada Tapa valla huvikoolides. Vastavalt Tamsalu ja Tapa valla ühinemislepingule on erandiks Tamsalu piirkonna õpilased, kes juba eelnevalt (enne haldusreformi) omandasid huviharidust Väike-Maarja muusikakoolis, nendele õpilastele tagatakse kohatasu maksus osalemine määruses toodud ulatuses kuni huvikooli lõpetamiseni.
Tapa vald toetab õppuri huvihariduse omandamist ainult ühes teise koolipidaja huvikoolis ühel erialal, makstes kuni 80%, kuid mitte rohkem kui 120 eurot kuus kohatasu maksumusest huvikooli pidaja esitatud arvete alusel. 
Lapsevanema või eeskostja vormi kohaseid taotlusi oodatakse iga õppeaasta alguses 10. septembriks. Kuna kord rakendub alates 1. veebruarist 2019, võtab vallavalitsus vastu käesoleva õppeaasta taotluseid 20. veebruarini. Kohatasu maksmises hakatakse osalema vastavalt vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisele järgnevast kuust. Otsusest teavitatakse taotluse esitajat ning vastavat huvikooli, viimasega sõlmitakse vastav leping.
Toetuse tingimustega saab tutvuda ja taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehelt või vallamajas.
 
Aune Suve-Kütt
Noorsootööspetsialist
 

Tapa vallas tegutseb 2 huvihariduskooli:

 
TAPA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOL
 
Kooli kontaktid:
1. Mai pst 5, Tapa linn, Lääne-Virumaa 45106
muusikaosakond +372 322 0036
kunstiosakond +372 322 3005
direktor +372 322 0488
 
TAPA VALLA SPORDIKOOL
 
Kooli kontaktid:
Pargi tn 12, Tapa, Tapa vald, Lääne-Virumaa 45106
Õppejuht Krista Lepik
326 0280, 513 3317
 
 
 
Lisaks pakutakse noorte huvitegevust kõigis koolides:
Tapa Gümnaasiumis
Tamsalu Gümnaasiumis 
Jäneda Koolis Lehtse Koolis
Tapa Vene Põhikoolis
Vajangu Põhikoolis
 
ja kultuurimajades:
Tapa Kultuurikoda
Tamsalu Kultuurimaja
Lehtse Kultuurimaja
 
Lisaks noorte huviringidele tegelevad kultuurimajad ka täiskasvanute huvitegevusega.
 
Üldharivate üritustega on toeks Tapa Linnaraamatukogu, Tamsalu-, Vajangu-, Assamalla  raamatukogu, Tapa Muuseum, Porkuni Paemuuseum ning kultuuriseltside tegevus.