Noorsootöö

28.06.19
 

Registreerimine Tapa valla õpilasmalevasse algas 1. aprillil 2019

01. aprill algab registreerimine suvisesse õpilasmalevasse, registreerimine kestab kuni 30. aprillini.

 

Malevasse ootame Tapa valla noori vanuses 13 – 17 eluaastat.

Kokku toimub õpilasmaleval 3 vahetust ja tööd saab 70 noort.

 

Tapa valla 2019. aasta õpilasmalevat korraldab Tapa Vallavalitsus, kes on töömaleva ajal noorte otsene tööandja. Tapa Vallavalitsus (tööandja) sõlmib lepingu noortega (töövõtja) ja lapse­vane­matega noortekeskustes (Tapal Kooli 24 ja Tamsalus Tehnika 1a) eelnevalt kokkulepitud ajal.

 

Uus idee!

Esmakordselt anname kolmele 16.-17. aastasele noorele võimaluse otsida maleva raames endale kaheks nädalaks töö eraettevõtja juures, valla poolt kaasa 40 töötunni töötasu garantiikirja.

 

Malevasse kandideerimine

Noored saavad taas tööle kandideerimise kogemuse:

 • kandideerimise ankeet ja motivatsioonikiri tuleb täita internetis;
 • avalduse ja motivatsioonikirja alusel võib noor osutuda otse maleva nimekirja valituks;
 • vajadusel kutsutakse noor töövestlusel.

 

Lingi õpilasmalevasse kandideerimise kohta leiate Tapa valla kodulehelt, Facebookis: Tapa valla MTÜ Tapa Lastekaitse Ühingu ning Tamsalu noortekeskuse lehtedelt jne. (loe kiri lõpuni)

Varu veidi aega, ava link, täida ankeet läbimõeldult, põhjalikult ja ausalt.

Kui ankeet täita osaliselt või küsimusi tekitavalt kutsutakse noor töövestlusele. Vestlusringi kuuluvad malevajuht, lastekaistetöötaja ja noorsootööspetsialist.

Soovime tagada malevasse saamise neile, kes on huvitatud nii töö tegemisest, maleva kogemusest kui ka maleva huvitegevustest.

Malevlaste lapsevanematega lepingute sõlmimiseks võtame ühendust telefoni ja/või e-maili teel alates 13. maist.

 

Tapa piirkonnas toimub kaks õpilasmaleva vahetust:

 • esimene vahetus 12. - 26. juuni 2019, osaleb 20 noort;
 • teine vahetus 29. juuli - 9.august 2019, osaleb 20 noort.

Malevlased saavad peale nelja tunnist tööpäeva sooja lõunasöögi. Päeva teisel poolel toimuvad huvitegevus ja väljasõidud, mis on malevlastele tasuta.

Maleva korraldajaks on MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing. Küsimuste korral palume ühendust võtta Ave Pappega telefonil 327 1233 või e-maili teel ave.pappe@tapa.ee.

 

Tamsalu piirkonnas toimub üks õpilasmaleva vahetus:

 • 12.-26. juuni, osaleb 30 noort.

Malevlased saavad peale nelja tunnist tööpäeva sooja lõunasöögi. Päeva teises pooles toimuvad huvitegevused ja maleva lõpetuseks väljasõit, mis on noorele tasuta.

Maleva korraldajaks on Tamsalu Noortekeskus (Tamsalu Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing). Küsimuste korral palume ühendust võtta Tuuli Lindrega telefonil 5690 3556 või e-maili teel tamsalunoortekeskus@gmail.com.

 

Alusta malevasse kandideerimise ankeedi täitmist googel drives. Link alates 1. aprillist saadava valla kodulehel.

Alusta malevasse kandideerimise ankeedi täitmist googel drives. LINK

(https://forms.gle/U9yrssn3oR1Vavii9)

 

 

Ilusat malevasuve!
Aune Suve-Kütt

Tapa Valla noorsootööspetsialist 

 

aune.suvekytt@tapa.ee

____________________________________________________________________________
 
Tapa vallas on noorsootöö valdkonnas olulised koostööpartnerid:  
 • Jänedal kool, kus toimub huvitegevus ja on välja arendatud vaba aja veetmise võimalused.
 • Lehtses kultuurimaja, kus toimub huvitegevus ja on välja arendatud vaba aja veetmise võimalused.
 • Moe külaselts MTÜ, kes toimetab Moe noortekeskuses (Moel-Karkuse piirkonnas)  
 • Tamsalu Noorte naiste ja noorte meeste kristlik ühing, kes toimetab Tamsalu noortekeskuses 
 • Tapa Lastekaitse Ühing MTÜ, kes toimetab Tapa Laste- ja Noortekeskuses 
 • Vajangu Noorsootöö Keskus MTÜ, kes toimetab Vajangu noortekeskuses
Tapa vallas alustas 2010  tegevuste noortekogu. 2015. aastal valiti kolmas noortekogu koosseis. Uued noortekogu valimised toimuvad 2018 sügisel. Oma põhimääruse järgi toimetav noorteorganisatsioon on abiks vallavalitsusel noorsootöö korraldamisel. Noortekogu noored kuuluvad 2-3 vallavolikogu komisjoni, lisaks ollakse liige ka maakondlikus noortekogus. Noortekogu korraldab valla noortele üritusi, millest suurim on kevaditi toimuv "wörkshop", lisaks ollakse abis vallavalitsusel ja valla  allasutustel ning ka eraettevõtluses erinevate valla ürituste korraldamisel.
 
Iga-aastaselt vastavat eelarvelistele võimalustele korraldatakse töölaagreid, lisaks ka erinevaid projektlaagreid, eritähelepanu all on noored, kel on kasvu- kui ka peredes majanduslikud raskused. 2016. aastal toimus nii Tapa kui Tamsalu vallas ülevallaline noorsootöö kvaliteedi hindamine, millest selgus, et uueks väljakutseks vallas on mobiilne noorsootöö, mis peab aitama noortel leida tegevust, kes mingil põhjusel jäävad pakutud valdkondlikest huvi-tegevusest kõrvale. Kuigi valla noorte osakaal valla elanike hulgas aastast 2005 on püsinud 22-25% vahel, on siiski tegemist suhtarvulise langustrendiga. 
 
Tapa vallavalitsus toetab noorte kandikeskusi iga-aastaselt tegevustoetustega, lisaks toetatakse üritusi ja eriprojekte. Kui teised valdkondade toetus on mõneti vähenenud, siis noored on vallavalitsusel selgelt prioriteediks. Suurima üritus on lastekaitsepäev, millest võtab igal aastal osa üle 500 lapse.
 
Tapa valla noorsootöö korraldamise aluseks on Noorsootöö seadus.
Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.
 
Noorsootöö põhimõtted on:
•  noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
•  tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
•  noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
•  noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
•  noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.
•  noorsootöö tegeleb noortega viies põhisuunas: sotsiaalne kaitse, huviringiline tegevus ja vaba aeg, ühiskondlik kaasatus ("kodanikuks kasvamine") ning tööturuks ettevalmistavad tegevused (nt töölaagrid jms meetmed).
 
Tapa vallas koordineerib noorsootööd Tapa Vallavalitsus ja ametnikuna noorsootööspetsialist Aune Suve-Kütt, e-mail: aune.suvekytt@tapa.ee.
 
Tapa linnas koordineerib noorsootööd MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing aadressiga Kooli tn.24, kus asub ka laste ja noortekeskus. Keskus on avatud kevadel ja suvel E-R kell 12.00-19.00 sügisel ja talvel ollakse avatud kella 21.00ni. Noored saavad mängida lauatennist, lauajalgpalli, erinevaid lauamänge, kuulata muusikat/teha ise muusikat, vaadata TVd või lihtsalt niisama istuda ja sõpradega vestelda. Laste ja noortekeskuses käib koos loovusring, käsitööring jne.
Igaaastaselt viib Tapa LKÜ läbi lastekaitsepäeva, millest on saanud traditsiooniline üritus, mida ootavad väga paljud lapsed ja noored ja mida iga-aastaselt külastab ligi 500 noort.
 
MTÜ Tapa LKÜs kirjutatakse erinevaid projekte noortele ning aktiivsemad noored on ka ise saanud hakkama projektide kirjutamise ja läbiviimisega. Projekte kirjutatakse Lastekaitse Liitu, Hasartmängumaksu Nõukogusse, Kohaliku Omaalgatuse Programmi, Eesti Noorsootöö Keskusesse, Eesti Noorteühenduste Liitu, Avatud Noortekeskuste Ühendusse jne. Noortega tegeleb igapäevaselt Ave Pappe ave.pappe@tapa.ee; tel. 32 71233
 
Tamsalu linnas koordineerib noorsootööd Tamsalu NNKÜ-NMKÜ aadressiga Tehnika 1a, kus asub Tamsalu Noortekeskus. Keskus on avatud sügisest-kevadeni 13.00-20.00. Noored saavad mängida lauamänge, piljardit jne. Toimuvad ringitegevused. Tegevused toimuvad erinevate programmide toetusel. Noortega tegelevad igapäevaselt Tuuli Lindre ja Dairi Pomerants, tamsalunoortekeskus@gmail.com
 
Moe piirkonnas pakub noortele tegevusi MTÜ Moe Külaselts. Noored saavad kasutada külaseltsi ruume E-R vastavalt kokkuleppele vähemalt korda nädalas kell 15.00-19.00. Noortel on võimalik mängida lauamänge, joonistada, teha süüa ja võtta osa organiseeritud ühistegevustest. Iga-aastaselt korraldatakse väljasõite ja tähistatakse ühiselt erinevaid tähtpäevi. Moel tegeleb noortega Tiina Talvik, tiina.talvik@mail.ee .
 
Lehtse piirkonnas  viib noortele tegevusi läbi Lehtse Kultuurimaja direktor. Noortele korraldatakse erinevaid sportlikke ja kultuuriüritusi, toimuvad erinevad ringilised tegevused. Informatsiooni saab kultuurimaja direktor Leelo Jürimaalt tel 383 3350, e-mailil. info@lehtsekultuurimaja.ee
 
Jäneda piirkonnas  tegeleb noortega Jäneda kooli huvijuht. Noored saavad peale tunde toimetada erinevates huviringides nii koolihoones kui ka Jäneda Külaseltsi majas. Informatsiooni saab e-mailil margit@janedakool.ee.
 
Vajangu piirkonnas tegeleb noortega Vajangu noortekeskuse töötaja, projektijuht Mairis Niitsalu.  Kontakttelefon: 5231516, e-post: noortevajangu@hot.ee.
Noortekeskus toimetab: E, T 15.00 - 18.30; N 15.00 - 19.30; R 14.00 - 18.00.