Noorsootöö

15.02.22
Tapa vallas on noorsootöö valdkonnas olulised koostööpartnerid:  
  • Jänedal kool, kus toimub huvitegevus ja on välja arendatud vaba aja veetmise võimalused.
  • Lehtses kultuurimaja, kus toimub huvitegevus ja on välja arendatud vaba aja veetmise võimalused.
  • Moe külaselts MTÜ, kes toimetab Moe noortekeskuses (Moel-Karkuse piirkonnas)  
  • Tamsalu Noorte naiste ja noorte meeste kristlik ühing, kes toimetab Tamsalu noortekeskuses 
  • Tapa Lastekaitse Ühing MTÜ, kes toimetab Tapa Laste- ja Noortekeskuses 
  • Vajangu Noorsootöö Keskus MTÜ, kes toimetab Vajangu noortekeskuses
Tapa vallas korraldatakse vastavalt eelarvelistele võimalustele korraldatakse töölaagreid, lisaks ka erinevaid projektlaagreid, eritähelepanu all on noored, kel on kasvu- kui ka peredes majanduslikud raskused. 2016. aastal toimus nii Tapa kui Tamsalu vallas ülevallaline noorsootöö kvaliteedi hindamine, millest selgus, et uueks väljakutseks vallas on mobiilne noorsootöö, mis peab aitama noortel leida tegevust, kes mingil põhjusel jäävad pakutud valdkondlikest huvi-tegevusest kõrvale. Kuigi valla noorte osakaal valla elanike hulgas aastast 2005 on püsinud 22-25% vahel, on siiski tegemist suhtarvulise langustrendiga. 
 
Tapa vallavalitsus toetab noorte kandikeskusi iga-aastaselt tegevustoetustega, lisaks toetatakse üritusi ja eriprojekte. Kui teised valdkondade toetus on mõneti vähenenud, siis noored on vallavalitsusel selgelt prioriteediks. Suurim üritus on lastekaitsepäev, millest võtab igal aastal osa üle 500 lapse.
 
Tapa valla noorsootöö korraldamise aluseks on Noorsootöö seadus.
Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.
 
Noorsootöö põhimõtted on:
•  noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
•  tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
•  noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
•  noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
•  noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.
•  noorsootöö tegeleb noortega viies põhisuunas: sotsiaalne kaitse, huviringiline tegevus ja vaba aeg, ühiskondlik kaasatus ("kodanikuks kasvamine") ning tööturuks ettevalmistavad tegevused (nt töölaagrid jms meetmed).
 
Tapa vallas koordineerib noorsootööd Tapa Vallavalitsus ja ametnikuna noorsootööspetsialist Regiina Kaima, e-mail: regiina.kaima@tapa.ee
 
Tapa linnas koordineerib noorsootööd MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing aadressiga Kooli tn.24, kus asub ka laste ja noortekeskus. Keskus on avatud kevadel ja suvel E-R kell 12.00-19.00 sügisel ja talvel ollakse avatud kella 21.00ni. Noored saavad mängida lauatennist, lauajalgpalli, erinevaid lauamänge, kuulata muusikat/teha ise muusikat, vaadata TVd või lihtsalt niisama istuda ja sõpradega vestelda. Laste ja noortekeskuses käib koos loovusring, käsitööring jne.
Igaaastaselt viib Tapa LKÜ läbi lastekaitsepäeva, millest on saanud traditsiooniline üritus, mida ootavad väga paljud lapsed ja noored ja mida iga-aastaselt külastab ligi 500 noort.
 
MTÜ Tapa LKÜs kirjutatakse erinevaid projekte noortele ning aktiivsemad noored on ka ise saanud hakkama projektide kirjutamise ja läbiviimisega. Projekte kirjutatakse Lastekaitse Liitu, Hasartmängumaksu Nõukogusse, Kohaliku Omaalgatuse Programmi, Eesti Noorsootöö Keskusesse, Eesti Noorteühenduste Liitu, Avatud Noortekeskuste Ühendusse jne. Noortega tegeleb igapäevaselt Ave Pappe ave.pappe@tapa.ee; tel. 32 71233
 
Tamsalu linnas koordineerib noorsootööd Tamsalu NNKÜ-NMKÜ aadressiga Tehnika 1a, kus asub Tamsalu Noortekeskus. Keskus on avatud sügisest-kevadeni 13.00-20.00. Noored saavad mängida lauamänge, piljardit jne. Toimuvad ringitegevused. Tegevused toimuvad erinevate programmide toetusel. Noortega tegeleb igapäevaselt Tuuli Lindre, tamsalunoortekeskus@gmail.com, tel 322 3110.

Tamsalu Noortekeskuse tegevuse saab lugeda aadressil: https://www.facebook.com/TamsaluNoortekeskus/

 
Moe piirkonnas pakub noortele tegevusi MTÜ Moe Külaselts. Noored saavad kasutada külaseltsi ruume E-R vastavalt kokkuleppele vähemalt korda nädalas kell 15.00-19.00. Noortel on võimalik mängida lauamänge, joonistada, teha süüa ja võtta osa organiseeritud ühistegevustest. Iga-aastaselt korraldatakse väljasõite ja tähistatakse ühiselt erinevaid tähtpäevi. Moel tegeleb noortega Tiina Talvik, tiina.talvik@mail.ee .
 
Lehtse piirkonnas  viib noortele tegevusi läbi Lehtse Kultuurimaja direktor. Noortele korraldatakse erinevaid sportlikke ja kultuuriüritusi, toimuvad erinevad ringilised tegevused. Informatsiooni saab Lehtse kultuurimaja kunstiliselt juhilt Leelo Jürimaalt tel 383 3350, e-mailil. info@lehtsekultuurimaja.ee
 
Jäneda piirkonnas  tegeleb noortega Jäneda kooli huvijuht. Noored saavad peale tunde toimetada erinevates huviringides nii koolihoones kui ka Jäneda Külaseltsi majas. Informatsiooni saab e-mailil margit@janedakool.ee.
 
Vajangu piirkonnas tegeleb noortega Vajangu noortekeskuse töötaja, projektijuht Monika Molodost tel: 5565409, e-post: noortevajangu@hot.ee.
Noortekeskus toimetab: E, T 15.00 - 18.30; N 15.00 - 19.30; R 14.00 - 18.00.