Kaevetööluba

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Kaevetööde korraldamine Tapa valla haldusterritooriumil. Kaevetööd on lubatud kaeveloa alusel.

Avariikaevetöid võib kaevaja alustada kaeveloata, teavitades kirjalikult kaevetöödest kohe Tapa Vallavalitsust, ühistranspordi korraldajat, Päästeteenistust (kui kaevetööga kaasneb liikluse sulgemine), kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikke ja võimalusel maa-ala omanikke.

Teenuse maksumus

tasuta

Menetlusaeg

7 tööpäeva arvates kaevaeloa taotleja poolt nõuetekohase taotluse esitamise päevast.

Vastutaja
Jaanus Annus
Teede- ja liikluskorraldusspetsialist
322 9674, 551 0112, jaanus.annus@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Taotleja esitab vormikohase kaeveloa taotluse Tapa Vallavalitsusele hiljemalt
7 päeva enne kaevetöö algust.

Kaeveloa taotlusele lisatakse:

 1) tehnorajatise ehitusprojekt ja ehitusluba või omavalitsuse kirjalik nõusolek;
 2) puude ja põõsaste istutamise või juurimise korral asendiplaan;
 3) tee ehituse või rekonstrueerimise teeprojekt ja ehitusluba;
 4) Loa väljastaja poolt määratud vajalikud kooskõlastused. Kehtivad kooskõlastused võib üle kanda ehitusprojektilt juhul, kui need pole vanemad kui 90 päeva, kinnitades need kaevajat esindava vastutaja allkirjaga
 5) tegevuslitsents, kui kaeveloa taotluses märgitud tööde tegemiseks on ette nähtud tegevuslitsents või majandustegevuseregistri registreering;
 6) tehnorajatiste ja teede ehitamisel läbi võõra kinnisasja maaomaniku kirjalik nõusolek;
 7) üldkasutataval alal kaevamise korral vähemalt 2 ülevaatlikku fotot paberkandjal või digitaalsel kandjal plaanitavast kaevekohast.
 8) vastutaja volikirja (juhul, kui kaevaja ja vastutaja on erinevad isikud)
 9) Kaevetöödel tekkiva materjali käitlemise viisid, sealhulgas eeldatavad äraveetava pinnase liigid, kogused ja liiklusskeem.

Õigusaktid

Tapa valla kaevetööde eeskiri

Taotluse vormid

Kaevetööloa avaldus (RTF)