30.11.22

Tapa Vallavalitsuse 01.03.2020 korraldusega nr 177 algatati Tapa vallas Tapa linnas asuva Liblika maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Liblika maaüksusele tankla ja seda teenindavate rajatiste ehitamine.

 

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, hoonestusala, liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastus, kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, servituutide seadmise vajadus ning seatakse keskkonnatingimused.

 

Detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis kuuluksid keskkonnamõjuhindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu.

Koostatud eelhinnangule tuginedes eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

 

Planeeringu ala suurus on 2,8 ha.

Vaade 1

Vaade 2

Seletuskiri, lisad, Põhijoonis, Olemasolev olukord (avamiseks Digidoc tarkvaraga)

Liiklusuuring

Tapa linnas asuva Liblika maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsus

 

Toimetaja: KUIDO MERITS