Puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik kooskõlastab enne puurkaevu või -augu ehitusprojekti koostamist puurkaevu või -augu asukoha kohaliku omavalitsusega.

Teenuse maksumus

tasuta

Menetlusaeg

Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest.

Vastutaja
Mailis Sepp
keskkonnaspetsialist
322 9665, 5193 1564, mailis.sepp@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamiseks tuleb Tapa Vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus koos planeeritava puurkaevu/puuraugu asukoha skeemiga.

Õigusaktid

Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" (§ 3 ning lisa 1)

https://www.riigiteataja.ee/akt/114072015001

Taotluse vormid

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm RTF-vorming