20.03.20

Tapa Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:

Kinnistu  asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald Tapa linn, Loode tn 8, Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 14844350, katastritunnusega 79201:001:0166 pindalaga 5250,0 m².

Kinnistut läbib kanalisatsioonitrass (vt lisatud joonis). Kinnistu on detailplaneeringu kohustusega.

Müügi alghind on 6300 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 09.04.2020 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Loode".  

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;

4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda kinnistu Loode tn 8 enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;

5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev

 

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

 

1) Enampakkumise võitja peab kinnisasja ostuhinna tasuma Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) hiljemalt 10 päeva jooksul pärast enampakkumise võitmise teate väljastamist pakkumuses esitatud sidevahendi kaudu.

 

2) Kinnisasja ostuhinna laekumisest 5 tööpäeva jooksul kooskõlastatakse ostja ja notariga  müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi leping) sõlmimise aeg. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks kokkulepitud ajal ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid.

 

3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel kinnistule paremuselt teise pakkumuse teinud isiku. 

 

4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja

Kinnistuga tutvumine  ja täiendav info

Kinnistuga on võimalik tutvuda kohapeal. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku

leppida Tapa Vallahoolduse vallavara haldusspetsialistiga (Alo Leek, tel 59 151 582,

e-post alo.leek@tapa.ee).

_________________________________________________________

 

Kontor-elamuga (endise mõisahoonega) kinnistu asukohaga Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Saiakopli küla, Saiakopli mõis (registriosa nr 15222650). Kinnistul on kaks katastriüksust.

Vara koondandmed

Hinnatav vara kontor-elamuga (endise mõisahoonega) kinnistu - registriosa nr 15222650

Aadress Saiakopli mõis, Saiakopli küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Mõisaõue, Saiakopli küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Omanik Tapa vald (registrikood 75033477)

Katastritunnus 79201:001:0174 | 79201:001:0177

Omandivorm kinnisasi

Krundi pindala 3,49 ha (elamumaa 65%, ärimaa 35%) | 4810 m² (üldkasutatav maa 100%)

Krundi hoonestus kontor-elamu (endine mõisahoone) | endise abihoone vare

Hoone suletud netopind 1557,5 m²

Hoone pind ja kasutusotstarve eluruumide pind 739,4 m² - kasutusotstarve muu kolme või enama korteriga

elamu (kokku 15 korterit, s.h kuus 1-toalist korterit eluruumide pinnaga 28,8

m² - 63,0 m² ja üheksa 2-toalist korterit eluruumide pinnaga 44,2 m² - 52,1m²)

mitteeluruumide pind 249,0 m² - kasutusotstarve kino

Hoone seisukord 19. sajandi keskpaigas ehitatud mõisahoone, mille viimane renoveerimine

on tehtud 1960ndatel kui hoone ehitati ümber kontor-korterelamuks.

Konstruktsioonide üldine seisukord lihtne rahuldav / remonti vajav.

Siseviimistlus valdavas ulatuses remonti vajav, tehnosüsteemid endised /uuendamist vajavad.

 

Müügi alghind on 73000 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 21.04.2020 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Saiakopli".  

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;

4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda kinnistu registriosa numbriga 15222650 enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;

5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev

 

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

 

1) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügi-ja asjaõigusleping (edaspidi leping) kahe nädala jooksul arvates enampakkumise võitja kinnitamisest. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab Tapa Vallavalitsus enampakkumise võitnud isikule hiljemalt 10 kalendripäeva enne lepingu sõlmimist.

2) Kinnisasja ostuhind peab olema laekunud Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) või EE341010502009477009 (SEB Pank) või notari deposiitkontole vähemalt 5 päeva enne lepingu sõlmimise päeva. Kui enampakkumise võitja tasub kinnisasja ostuhinna krediidiasutuselt saadava laenu abil, eelmärgitud nõuet täitma ei pea. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja Tapa Vallavalitsusele esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal on kinnisasja soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse kolmepoolne leping Tapa valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.

3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel kinnistule paremuselt teise pakkumuse teinud isiku.  

4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja.

Kinnistuga tutvumine  ja täiendav info

Kinnistuga on võimalik tutvuda kohapeal. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku

leppida Tapa Vallahoolduse vallavara haldusspetsialistiga (Alo Leek, tel 59 151 582, e-post alo.leek@tapa.ee).