29.10.20

Kaugküttest Tapal

 

Tapa Vallavolikogu oma 22.06.2020 otsusega nr 186 otsustas korraldada soojusenergia edastamist, jaotamist ja müüki Tapa linna kaugküttepiirkonna tarbijatele alates 01.08.2020. Tapa valla 100% osalusega võrguettevõtja Tapa Vesi OÜ kaudu ning anda Tapa Vesi OÜ-le ainuõigus Tapa linna kaugküttepiirkonna kaugküttevõrgu haldamiseks, milleks on kaugküttevõrgu arendamine, laiendamine, uute tarbijate liitmine, soojuse ostu konkursside korraldamine ja muud haldusküsimused. Volikogu otsustas määrata Tapa Vesi OÜ võrgu- ja tegevuspiirkonnaks Tapa linna kaugküttepiirkonna. Seega, alates 01.08.2020 on Tapa kaugküttepiirkonnas soojuse tootmine ja jaotamine/müük tarbijatele lahutatud: soojusettevõtjaks on N.R. Energy OÜ ja võrguettevõtjaks Tapa Vesi OÜ.

Anname lugejatele ja soojatarbijatele ülevaate sellest, mis on juhtunud pärast eelmise ajalehenumbri ilmumist. Kooskõlas volikogu otsusega peaks Tapa Vesi OÜ juba kolmandat kuud olema lõpptarbijate jaoks soojusenergia jaotaja ja müüja. Probleem on aga selles, et soojatootja N.R. Energy OÜ teeb kõik selleks, et oma monopoolset seisundit põlistada ja mitte täita Tapa Vallavolikogu otsust. Seega hetke seisuga Tapa Vesi OÜ ei ole veel saanud asuda oma ülesandeid võrguettevõtjana täitma, sest N.R. Energy OÜ keeldub võrguettevõtjale soojust müümast.

Soojatootja N.R. Energy OÜ on erinevates meediaväljaannetes oma seisukohti kaitstes avaldanud ka otsest valet. Näiteks 4. oktoobril Ärilehes ilmunud loos väidab N.R. Energy OÜ juhatuse liige Ahto Tisler järgmist: „Valla ettevõttel (Tapa Vesi OÜ) pole täna piisavat pädevust, vajalikke litsentse ega õiguslikke kokkuleppeid, et seda rolli ise täita". Tegelikkuses on aga asi niisugune, et Tapa Vesi OÜ-l on olemas nii pädevus, kui ka inimesed. Tapa Vesi OÜ-l on olemas vastav valdkonda puudutav oskusteave ja aastatepikkune kogemus, samuti tuntakse hästi oma partnerit. Tapa Vesi OÜ-l on täielik ülevaade Tapa kaugküttepiirkonna torustikest ja soojatarbijatest. Ettevõte on osalenud Tapa kaugküttepiirkonna torustike rekonstrueerimisel ja soojusmajanduse arengukavade väljatöötamises ning kaugküttetorustikud kuuluvad Tapa Vesi OÜ-le.

Vastupidi, näib, et N.R. Energy OÜ-l pole piisavat pädevust, sest isegi valla soojamajanduse arengukava väljatöötamises nad ei suutnud osaleda ning arengukavale hinnangu andmiseks tuli neil palgata niinimetatud eksperdid, kes seda üle kuu aja tundma õppisid. Tapa Vesi OÜ ja Tamsalu Kalor AS aga said sellega oma inimestega suurepäraselt hakkama. Edasi, N. R. Energy OÜ juhatuse liige teab suurepäraselt, et Tapa Vesi OÜ-l ei ole vaja võrguettevõtjana tegutsemiseks  mitte mingisuguseid litsentse või tegevuslubasid, sest Tapa kaugküttepiirkonnas soojusenergia tootmise ja müügi maht jääb alla 50 000 MWh aastas. Ka Konkurentsiamet on oma kirjaga seda asjaolu kinnitanud. Kui soojusettevõtte juhatuse liige seda ei tea, siis mis pädevusest me N.R. Energy OÜ puhul saame rääkida!? Soojuse ostu-müügi lepingut N.R. Energy OÜ ja Tapa Vesi OÜ vahel pole seniajani aga seetõttu, et N.R. Energy OÜ, kes „ennast igal tänavanurgal kiidab", keeldub selle lepingu sõlmimisest vaatamata sellele, et Tapa Vesi OÜ on mitmel korral teinud vastavasisulise ettepaneku. Soojuse ostu-müügi leping soojatootja ja võrguettevõtja vahel aga on eelduseks, et Tapa Vesi OÜ saaks minna Konkurentsiametisse soojuse lõpphinda kooskõlastama.

25. septembril avaldas N.R. Energy OÜ sisuturundusliku artikli (ostis raha eest selle enesereklaami) Virumaa Teatajas. Artiklis on pikalt juttu sellest, kui õilsalt soojatootja käitub ning Tapa tarbija jaoks soodsamat soojahinda taotleb. Tegelikkus aga on selline, et Konkurentsiameti 5. oktoobri andmetel N.R. Energy OÜ poolt 31. mail ametile esitatud hinnataotluses on kirjas taotletav hind 58.35 eurot/MWh, millele lisandub käibemaks (hetkel on kehtiv hind 59.57 eurot/MWh, millele lisandub käibemaks). Tõsi, suure tõenäosusega N.R. Energy OÜ on muutnud oma hinnataotlust, kuid missugune saab olema tegelik hind, see selgub alles hinnataotluse menetluse lõppedes. Samuti on väga suur tõenäosus, et N.R. Energy OÜ juhid on võtnud arvesse seda asjaolu, millest kirjutasime meie ajalehe eelmises numbris. Tapa Vallavalitsus juhtis käesoleva aasta kevadel Konkurentsiameti tähelepanu sellele, et N.R. Energy OÜ kohtleb Tapa kaugküttepiirkonna tarbijaid ebavõrdselt ning müüb „valitud klientidele" soojust hinnaga, mis on ligi veerandi odavam kooskõlastatud hinnast. Selle peale esitas Konkurentsiamet oma kirjaliku seisukoha, mille kohaselt, arvestades asjaolu, et N. R. Energy OÜ poolt rakendatav soojuse hind on 24,1% madalam kooskõlastatud piirhinnast (lubatud on maksimaalselt 5%), peab ettevõtja esitama Konkurentsiametile uue soojuse piirhinna kooskõlastamise taotluse. Seega, kui me saame Konkurentsiametilt info N.R. Energy OÜ poolt taotletava uue, madalama soojuse hinna kohta, siis see ei tulene mitte N.R. Energy OÜ suuremeelsusest, vaid on Tapa Vallavalitsuse järjekindla töö tulemus. Äärmiselt oluline on asjaolu, et kõiki tarbijaid tuleb kohelda võrdselt.

Tapa Vallavalitsus teeb järjekindlat selgitustööd, et soojatootja N.R. Energy OÜ mõistaks, et kohalikul omavalitsusel on seadusejärgne õigus ja kohustus kohalikku elu korraldada. Selle hulka kuulub ka elamu- ja kommunaalmajanduse koos soojamajandusega korraldamine. Kahju, et selle asemel, et aktsepteerida Tapa Vallavolikogu seaduslikku otsust ning alustada konstruktiivset koostööd kohaliku omavalitsusega, on N.R. Energy OÜ omanik valinud kohtuvaidluste tee ning kulutab väga suuri summasid Tapa soojatarbijate raha advokaatidele ja suhtekorraldajatele.

Üleminekuperioodil on N.R. Energy OÜ kohustatud ajutiselt täitma võrguettevõtja ülesandeid ja tagama tarbijate tõrgeteta soojavarustuse. Seega, meie soojatarbijatel pole vaja karta, et talvel võib tulla ette tõrkeid soojaga varustamisel. Tapa kohalik omavalitsus käitub seadusejärgselt ning seisab järjekindlalt kõikide vallaelanike huvide kaitsel. Antud juhul puudutab see Tapa linna soojatarbijaid.

Seega, hetkel meil üleminekuperiood kestab ning Tapa Vallavalitsus ja võrguettevõtja Tapa Vesi OÜ teevad jõupingutusi, et Tapa Vesi OÜ saaks asuda täitma võrguettevõtja ülesandeid.

 

Tapa Vallavalitsus

________________________________________________________

Tapa Vesi OÜ viis ellu Moe veemajandusprojekti

 

28.septembril võttis Tapa Vesi OÜ vastu Moe veemajandusprojekti ehitustööd. Projekt viidi ellu eesmärgiga kaasajastada Moe keskuse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme, sest vanad torustikud olid amortiseerunud ja keskkonnaohtlikud.

Projekti tulemusena rajati 1865 meetrit survekanalisatsiooni  Moe külast Tapa linna ja  rekonstrueeriti 514 meetrit Moe küla veetorustikku, rekonstrueeriti 4 liitumispunkti.

Objekti maksumuseks kujunes korraldatud riigihanke tulemusena 151 025 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastus moodustab 105 717 eurot ning Tapa Vesi OÜ omaosalus 45 308 eurot. Maksumustele lisandub käibemaks.

Ehitustööd teostas Kinnisvaraehitus OÜ ning Tapa Vesi OÜ poolne projektijuht oli ettevõtte tegevjuht Aare Palmsalu.

 

Andrus Freienthal

abivallavanem