4.06.24

Paide mnt 79, Paide mnt 8,  Paide mnt 83 ja Paide mnt 85  maaüksuste detailplaneering ettevõtlusala rajamise eesmärgiga.

Tapa Vallavalitsus võttis vastu 03.04.2024 korraldusega nr 228 Tapa linnas asuvate Paide mnt 79, Paide mnt 81, Paide mnt 83 ja Paide mnt 85 maaüksuste detailplaneeringu.

Tapa Vallavalitsus annab teada, et Tapa linnas asuvate Paide mnt 79, Paide mnt 81, Paide mnt 83 ja Paide mnt 85 maaüksuste detailplaneeringu avalik arutelu toimub 28.05.2024 kell 17.00 Tapa Kultuurikojas aadressiga Kesk tn 4, Tapa linn.

TAPA LINNAS PAIDE MNT 79, 81, 83 JA 85 MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERINGU TUTVUSTAMINE

Avalikul väljapanekul ettepanekuid ei esitatud.

Tapa linnas asuvate Paide mnt 79, Paide mnt 81, Paide mnt 83 ja Paide mnt 85 detailplaneering on algatatud Tapa Vallavalitsuse 05.07.2023 korraldusega nr 385. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Tapa linnas Paide mnt 79 (katastritunnus 79201:001:0320, sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100 %, pindala 6647 m2), Paide mnt 81 (katastritunnus 79101:017:0011, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 6521 m2), Paide mnt 83 (katastritunnus 79201:001:0508, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 6520 m2) ja Paide mnt 85 (katastritunnus 79201:001:0172, sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, pindala 113843 m2) maaüksustele ettevõtlusala rajamine. Planeeringu ala suurus on ligikaudu 152007 m2.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku teavitus

Detailplaneeringu vastuvõtmine - korraldus/

Seletuskiri

Asendiskeem

Põhijoonis 

Olemaolev olukord

Ettevõtlusala LISAD

Tapa linna ettevõtlusala detailplaneeringu koostamise riigihange

Tapa Vallavalituse korraldus 04.07.2023nr 2-4/23/400 ja Lisa 1- Paide mnt 79, Paide mnt 81, Paide mnt 83 ja Paide mnt 85 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringuala situatsiooniskeem

Toimetaja: KUIDO MERITS