9.04.21

Tapa Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldusega nr 353 algatati Tapa vallas Tapa linnas Paide mnt 14 ja Spordi tn 8 kinnistute ja lähiala detailplaneering.

 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Tapa vallas Tapa linnas Paide mnt 14 ja Spordi tn 8 kinnistutele ehitusõigus ujulaga spordikompleksi rajamiseks.
 
Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, hoonestusala, liikluskorraldus, haljastus ja heakorrastus, kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, servituutide seadmise vajadus ning seatakse keskkonnatingimused.
 
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna detailplaneeringu ellurakendamisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju, mis võiks ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervist ja heaolu.
 
Planeeritava ala suurus on umbes 78367 m².
 
 
 
 
Toimetaja: KALEV KODZIS