27.03.18

8. istung 28.03.2018

 
1. Volikogu otsuse eelnõu „Arvamuse andmine Osaühing MARKILO Vajangu sigala laienduse keskkonnamõju hindamise aruande eelnõule" - keskkonnaspetsialist Mailis Alling
2. Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla põhimäärus" - jurist Margit Halop
3. Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla Spordikooli põhimäärus" - abivallavanem Aivi Must
4. Volikogu määruse  eelnõu „Haridusvaldkonnas kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine" - abivallavanem Aivi Must
5. Volikogu määruse eelnõu „Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude ja pillirendi kinnitamine" - abivallavanem Aivi Must, kaasettekandja Ilmar Kald
Ettekandja vallavanem Alari Kirt
7. Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks" (ventilatsiooni hooldus) - vallavanem Alari Kirt
8. Volikogu otsuse eelnõu „ Tapa Kultuurikoja rekonstrueerimise riigihanke korraldamiseks nõusoleku andmine"  vallavanem Alari Kirt
9. Volikogu määruse eelnõu" Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel" - sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist Maarika Mändla
10. Volikogu otsuste eelnõud „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" Katastriüksustele sihtotstarbe määramine  maakorraldaja Gerli Paljupuu
11. Informatsioonilised küsimused
12.1 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kirja (28.02.2018 nr 5-3/18/680-1 „Maa võõrandamise taotlus") kohta arvamuse andmine
12.2 Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Rahandusministeeriumi kirja (7.02.2018 nr 8-5/18/774 „Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine")  kohta arvamuse andmine
12.3 muu informatsioon
 
Toimetaja: ILONA ALLA