3.05.21

Olukorra kirjeldus 1. september 2020. aasta andmetega

Vallas on 3 lasteaeda, 6 üldhariduskooli ja kaks huvikooli. Lasterühmad on avatud Tapal, Jänedal, Lehtses, Vahakulmus, Tamsalus, Sääsel ja Vajangul. Koolid tegutsevad Tapal, Jänedal, Lehtses, Tamsalus ja Vajangul.

Lasteaiarühmades on 485 last, põhikooliklassides 1050 õpilast ning gümnaasiumiklassides 130 õpilast päevaõppes  ja 65 õpilast mittestatsionaarses õppes.

 

Täiskasvanutele pakuvad koolitusi ja enesearendamise võimalusi MTÜ Arenduskoda Koolitus, Tapa Kultuurikoda, Tamsalu Kultuurimaja, Tapa Vallaraamatukogu ja mitmed MTÜd.

 

Lasteaedade, üldharidus- ja huvikoolide haridusstatistika ja tulemuslikkuse ning koolikaartidega (rahulolu, eksamitulemused jm) on võimalik tutvuda Haridussilmas link: www.haridussilm.ee

 

Väljavõte Tapa valla arengukavast 2018-2025

Väljakutsed (lk.11)

E2. Haridus:

  • Kõigile valla lastele ja õpilastele on tagatud võimetekohane haridus, sh huviharidus.
  • Haridusvõrgu kujundamisel on lähtutud laste ja õpilaste vajadustest.
  • Pakutav haridus on konkurentsivõimeline ja valla haridusasutustel on hea maine.
  • Õpilaste arv püsib stabiilsena või kasvab.
  • Vallas toetatakse elukestvat õpet.
  • Osapooled teevad omavahel tihedat koostööd.
  • Vallal on oma spordikool.

Allikas: Tapa Vallavolikogu 29.08.2018 määrus nr 31 ,,Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine", Riigi Teataja link: https://www.riigiteataja.ee/akt/406092018004

 

AVALIKUSTAMISEL ARENGUKAVAD

 

Tapa valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2025

 
TAPA VALLA HARIDUSASUTUSTE ARENGUKAVAD: