4.08.20

Olukorra kirjeldus 2019. aasta andmetega

 

Vallas on 3 lasteaeda, 6 üldhariduskooli ja kaks huvikooli. Lasterühmad on avatud Tapal, Jänedal, Lehtses, Vahakulmus, Tamsalus, Sääsel ja Vajangul. Koolid tegutsevad Tapal, Jänedal, Lehtses, Tamsalus ja Vahakulmus. 

Lasteaiarühmades on 497 last, põhikooliklassides 1050 õpilast ning gümnaasiumiklassides 143 õpilast päevaõppes  ja 32 õpilast mittestatsionaarses õppes. Venekeelse õppe võimalus koos kohustusliku eesti keele õppega on korraldatud algharidusest põhihariduseni. Lõimitud aine- ja keeleõpetuse (LAK) metoodikat rakendatakse Tapa linna lasteaedades ja  vene koolis, kus töötavad valdavalt keelekümblusklassid.

Täiskasvanutele pakuvad koolitusi ja enesearendamise võimalusi MTÜ Arenduskoda Koolitus, Tapa Kultuurikoda, Tamsalu Kultuurimaja, Tapa Vallaraamatukogu ja mitmed MTÜd.

 

Lasteaedade, üldharidus- ja huvikoolide haridusstatistika ja tulemuslikkuse ning koolikaartidega (rahulolu, eksamitulemused jm) on võimalik tutvuda Haridussilmas link: www.haridussilm.ee

 

Väljavõte Tapa valla arengukavast 2018-2025

Väljakutsed (lk.11)

E2. Haridus:

  • Kõigile valla lastele ja õpilastele on tagatud võimetekohane haridus, sh huviharidus.
  • Haridusvõrgu kujundamisel on lähtutud laste ja õpilaste vajadustest.
  • Pakutav haridus on konkurentsivõimeline ja valla haridusasutustel on hea maine.
  • Õpilaste arv püsib stabiilsena või kasvab.
  • Vallas toetatakse elukestvat õpet.
  • Osapooled teevad omavahel tihedat koostööd.
  • Vallal on oma spordikool.

Allikas: Tapa Vallavolikogu 29.08.2018 määrus nr 31 ,,Tapa valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine", Riigi Teataja link: https://www.riigiteataja.ee/akt/406092018004

 

AVALIKUSTAMISEL ARENGUKAVAD

 

 
TAPA VALLA HARIDUSASUTUSTE ARENGUKAVAD: