10.10.22

 

Tapa valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.05.2021-09.06.2021.a.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 06.07.2021 a. kell 17.00 Tapa Kultuurikojas ja 07.07.2021 a. kell 17.00 Tamsalu Kultuurimajas, kus vaadati üle avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused. Avalikul väljapanekul esitati 11 arvamust. Enamus arvamusi oli esitatud miljööväärtuslike hoonete ning Tapa valla rohealade kohta . Ettepanekute esitajatele saadeti kirjalikud vastused. Avalike arutelude protokollid koos kokkuvõtetega esitatud arvamustest on kättesaadavad alates 19.07.2021 kuupäevast Tapa valla kodulehel.

TAPA VALLA ÜP AVALIK ARUTELU 06.07.21-Tapal.pdf

TAPA VALLA ÜP AVALIK ARUTELU 07.07.21-Tamsalus.pdf

 

Tapa valla üldplaneeringu avalikud arutelud toimusid

 

06. juulil 2021 kell 17.00  Tapa Kultuurikojas aadressil Kesk tn 4, Tapa linnas  - protokoll
07. juulil 2021 kell 17.00  Tamsalu Kultuurimajas aadressil Sõpruse tn 3, Tamsalu linnas - protokoll
________________________________________________________________________________________
 
 
________________________________________________________________________________________
 
Tapa valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.05.2021 - 09.06.2021.
Materjalidega saab tutvuda allpool või paberkandjal Tapa vallamajas aadressil Pikk 15, Tapa linn 45106, Tapa vald ja Tamsalu haldus- ja teeninduskeskuses Tehnika 1A, Tamsalu 46107 tööaja jooksul (E-R kell 9-16.30).  
 
Arvamust üldplaneeringu kohta saab avaldada avaliku väljapaneku jooksul kirjalikult aadressil vallavalitsus@tapa.ee või Tapa Vallavalitsusele aadressil Pikk 15, Tapa linn 45106, Tapa vald, Lääne-Virumaa. TEADE VASTUVÕETUD TAPA VALLA ÜLDPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU KOHTA
 

 

KOOSTAMISEL OLEV ÜLDPLANEERING 

Tapa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine on algatatud Tapa Vallavolikogu 27.detsembri 2017 aasta otsusega nr 18.
 
Üldplaneering on algatatud kogu Tapa valla haldusterritooriumi piires, valla territooriumi suurus on 481,3 km².  Tapa valla üldplaneeringu lahenduse koostamisel on prioriteediks kõrge elukvaliteedi loomine, elamualade reserveerimisel lähtutakse olemasolevate elamualade kompaktsemaks muutmisest, asustuse areng on eelistatud olemasolevatel tiheasustusega aladel, lähtutakse uute tootmisalade planeerimise vajadusest, reserveeritakse riigikaitse maa-alad, nähakse ette säilitada olemasolevat metsa- ja põllumajandusmaad,  parandatakse rohevõrgustiku sidusust jne.
 
Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Tapa Vallavalitsus. Planeeringu koostamisel konsulteerib valda OÜ Entec Eesti. Keskkonnamõju strateegilise hindamist viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ).
 
Tapa valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Tapa Vallavolikogu ning koostaja ja koostamise korraldaja on Tapa Vallavalitsus. Planeeringu koostamisel konsulteerib valda OÜ Entec Eesti. Keskkonnamõju strateegilise hindamist viib läbi Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ.
 

 

Tapa valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Tapa Vallavalitsus teatab , et Tapa Vallavolikogu 27.detsembri 2017 otsusega nr 18 algatati Tapa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/2781924

Valla üldplaneeringu eesmärgiks on üle vaadata Tapa vallas ja Tamsalu vallas varem kehtestatud üldplaneeringud, teemaplaneering ja detailplaneeringud, et tagada nende vastavus üldplaneeringule. Vajaduse korral teha ettepanekud üldplaneeringule mittevastava detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks ning kehtestatud üldplaneeringu või teemaplaneeringu integreerimiseks valla üldplaneeringusse.

Üldplaneeringu koostamisel on järgmised ülesanded:

 • Tuginedes Tapa valda käsitlevatele strateegilistele dokumentidele määrata valla ruumilise arengu üldised põhimõtted;
 • Siduda valla üldplaneering maakonna ja lähivaldade ruumilise planeerimisega;
 • Transpordivõrgustiku ja muu infrastruktuuri, sealhulgas kohalike teede, raudteede üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
 • Kohaliku tähtsusega jäätmekäitluskohtade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
 • Tehnovõrkude ja -rajatiste üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
 • Olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoha valimine;
 • Avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise üldiste ehituslike tingimuste ja asukoha määramine;
 • Asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamine;
 • Supelranna ala määramine;
 • Tänava kaitsevööndi laiendamine;
 • Kõrgveepiiri märkimine suurte üleujutusaladega siseveekogul;
 • Rohevõrgustiku toimimist tagavate tingimuste täpsustamine ning sellest tekkivate kitsenduste määramine;
 • Kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimuste määramine;
 • Ranna ja kalda ehituskeelu vööndi suurendamine ja vähendamine;
 • Kohaliku omavalitsuse üksuse tasandil kaitstavate loodusobjektide ja nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine;
 • Väärtuslike põllumajandusmaade, rohealade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine;
 • Maardlatest ja kaevandamisest mõjutatud aladest tekkivate kitsenduste määramine;
 • Miljööväärtuslike alade ja väärtuslike üksikobjektide määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine;
 • Kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmete, sealhulgas selle üldiste kasutustingimuste määramine;
 • Planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramine;
 • Riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise otstarbega maa-alade piiride täpsustamine;
 • Puhke- ja virgestusalade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
 • Asula või ehitiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele piirangute seadmine;
 • Müra normtasemete kategooriate määramine;
 • Liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine;
 • Krundi minimaalsuuruse määramine;
 • Alade ja juhtude määramine, mille esinemise korral tuleb detailplaneeringu koostamisel kaaluda arhitektuurivõistluse korraldamist;
 • Detailplaneeringu koostamise kohustusega alade või juhtude määramine;
 • Maareformiseaduse ja looduskaitseseaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
 • Maaparandussüsteemide asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
 • Eelnimetatud ülesannete elluviimiseks sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse märkimine;
 • Sanitaarkaitsealaga veehaarete asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine;
 • Muud eelnimetatud ülesannetega seonduvad ülesanded.

Tapa valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Tapa Vallavolikogu ning koostaja ja koostamise korraldaja on Tapa Vallavalitsus.

 

Tapa Valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 

_________________________________________________________________________

 

Tapa valla haldusterritooriumil kehtib Tapa linna generaalplaan, mis on Tapa Linnavolikogu 09.11.1995 otsusega nr 71 kehtestatud üldplaneeringuna.

Tapa valla haldusterritooriumil kehtib Tapa linna generaalplaan, mis on Tapa Linnavolikogu 09.11.1995 otsusega nr 71 kehtestatud üldplaneeringuna.
Toimetaja: KUIDO MERITS