4.01.23

 

TAPA VALLA ARENGUKAVA 2023-2035 ja TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2023-2026

 

Lisa 1 Lühiülevaade vallast
Lisa 2 Tapa valla elanike rahuoluküsitluse 2022 kokkuvõte
Lisa 3 Kogukondlike mõttetalgute 2022 kokkuvõte

Lisa 4 Eelarvestrateegia tabel

 

♦ Tapa VVK 29.12.2022 määrus nr 16 

 

Tapa Vallavolikogu määrus 27.01.2022 nr 4

Kinnitada Tapa valla arengukava 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2022-2025 muudatused ja võtta määrus vastu uues redaktsioonis vastavalt lisale.

TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 ja TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2022-2025

Tapa valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2025

Tapa valla jäätmekava aastateks 2021-2026

_____________________________________________________________________________________

Tapa valla arengukava 2018-2025 ja Tapa valla eelarvestrateegia 2021-2024

______________________________________________________________________________________

Tapa valla arengukava 2018-2025 Tapa valla eelarvestrateegia 2019-2023

______________________________________________________________________________________

Tapa valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2025

Tapa valla Spordikooli arengukava 2020-2025

______________________________________________________________________________________

Tapa valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2020-2032

Tapa valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava aastateks 2020-2032 kehtestamise määrus

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

Haridusasutuste arengukavad

Tapa Vallaraamatukogu arengukava 2021-2025

Tapa valla Tapa linna haljastuse arengukava aastateks 2014-2023

______________________________________________________________________________________

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+

Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022 on heaks kiidetud maakonna kõikide kohalike omavalitsuste üksuste volikogudes. Kõik arengustrateegiaga seonduva leiate Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehelt: https://www.virol.ee/maakonnastrateegia

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+