25.06.18

 

Vallavolikogu istungi päevakorra projekt 30.05.2018

1. Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotlusele" (Kõuts)- 16.05, Mailis Alling
2. Volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotlusele" (Universal Industries) – 16.10, Mailis Alling
3. Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" (Raja) LISA
4. Volikogu otsuse eelnõu „Katastriüksustele sihtotstarbe määramine" (mitu üksust)
5. Volikoogu otsuse eelnõu „Kinnisasjade omandamine" (Sõrmus)
6. Volikoogu otsuse eelnõu „Kinnisasjade omandamine" (Soosalu)
7. Volikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine" (Salu) konkureeriv otsuse eelnõu "Arvamus kinnistu võõrandamise taotluse kohta"
11. Vallavolikogu määruse eelnõu „Hajaasustuse programmi läbiviimise volitamine"
14. Volikogu määruse eelnõu „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"
15. Volikogu määruse eelnõu „Sotsiaaltoetuste määrad"
16. Volikogu määruse eelnõu „Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine" LISA 1, LISA 2, LISA 3
17. Volikogu määruse eelnõu „Tapa valla teede ja tänavate sulgemise maks"
18. 2017.aasta majandusaasta aruande esitamine volikogule
 
Toimetaja: ILONA ALLA